خیر؛ به هیچ عنوان رنگ چشم در اصالت سگ تاثیری ندارد. ممکن است از یک مادر و پدر اصیل، توله هایی با چشمهای متفاوت به وجود بیاید. مثلا چشم آبی، تا به تا و تیله ای که همگی اصیل هستند و فقط در ارزش ریالی سگ تفاوت ایجاد میکند و انتخاب آنها به سلیقه ی مشتری برمیگردد.