سعی کنید این پنج دستور را در ابتدای آموزشهای خود حتما با سگتان کار کنید: بشین (دستور نشستن سگ) ، دراز بکش (دستور خوابیدن سگ) ، آهسته (کند کردن سگ) ، بیا (فرا خواندن سگ) ، آرام (دور کردن سگ از خشونت).